• درخواست اعدام برای یک زن فعال شیعه در عربستان سعودی

    درخواست اعدام برای یک زن فعال شیعه در عربستان سعودی

    اسماء الغُمغام" از 3 سال پیش به همراه همسرش دستگیر شده و در دادگاه محرمانه ضد تروریستی در حال محاکمه است