• تکذیب فیلتر دائمی تلگرام

    تکذیب فیلتر دائمی تلگرام

    وزیر ارتباطات: هدف از این شایعه، ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی است