• دکترسلگی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد:  واگذاری ممیزی به ناشران

    دکترسلگی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد: واگذاری ممیزی به ناشران

    برای تفویض ممیزی به ناشران، به وسیله‌‌ی کارگروه‌هایی، ابهامات قوانین نشر را برای ناشران مشخص می‌کنیم تا به نوعی وحدت در ممیزی برسیم. البته این تفویض مادام‌العمر نیست. در گام اول ترجیحاً ممیزی را به ناشران دولتی و عمومی و همچنین