• مصوبات جلسات 541 تا 592 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسات 541 تا 592 هیات انتخاب و خرید کتاب

     دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب نتایج جلسه 592 را بر روی سایت بارگذاری کرد.