• مصوبات جلسات 541 تا 600 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسات 541 تا 600 هیات انتخاب و خرید کتاب

     دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب نتایج جلسه599 و 600 را در 3 مهر ماه بر روی سایت بارگذاری کرد.