• نمایشگاه کتاب دین در تقویم رسمی نمایشگاه‌های دنیا ثبت می‌شود

    نمایشگاه کتاب دین در تقویم رسمی نمایشگاه‌های دنیا ثبت می‌شود

    عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب دین در گفت‌وگو با ایبنا: نمایشگاه کتاب دین در تقویم رسمی نمایشگاه‌های دنیا ثبت می‌شود