• حاکمیت نگاه‌های مردانه در برنامه‌ریزی‌ برای حوزه‌های علمیه خواهران

    حاکمیت نگاه‌های مردانه در برنامه‌ریزی‌ برای حوزه‌های علمیه خواهران

    درگفتگو با خانم منور شایسته‌خو، مدیرموسسه علمی‌تحقیقی مکتب نرجس مشهد