• مصوبات جلسات 637 و 638 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسات 637 و 638 هیات انتخاب و خرید کتاب

    خرید 1077 عنوان کتاب به ارزش 61 میلیارد ریال از سوی هیات خرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شد.