• مصوبات جلسه 626 تا 631 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسه 626 تا 631 هیات انتخاب و خرید کتاب

    هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات 626 تا 631 تصویب کرد.