• یک جریان فردگرایی افراطی و تندروانه‌ درحال نهادینه شدن در ما است

    یک جریان فردگرایی افراطی و تندروانه‌ درحال نهادینه شدن در ما است

    مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ویژه دفتر امور ایثارگران در حوزه حفظ، نشر و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، به‌عنوان تصدی‌گری در این حوزه مطرح نیست، چراکه دفاتر بیشتر جنبه ستادی دارند. همه مجموعه و نهادهای وزارتخانه باید بیش از گذشته به