• آیت اله جوادی آملی: دلیلی بر منع مرجعیت زن برای زنان دیگر نیست

    آیت اله جوادی آملی: دلیلی بر منع مرجعیت زن برای زنان دیگر نیست

    راهی که زن به حدّ صاحب جواهر یا شیخ انصاری برسد باز است؛ هیچ کمالی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست که زن نباید این را داشته باشد حتی جریان مرجعیت.