• کشور باید با یک قانون اداره شود

    کشور باید با یک قانون اداره شود

      امیدواریم با نظام رسانه‌ای به بهتر شدن شرایط مطبوعات و خبرنگاران کمک کنیم