• ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

    ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

    محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید : بر اساس شاخص های مالی، قیمت واقعی دلار، ۸ هزار تومان است