• تلگراف آیت الله خویی به شاه و نامه به صدام

    تلگراف آیت الله خویی به شاه و نامه به صدام

    برگی از تاریخ تلگراف آیت الله خویی به شاه ونامه به صدام