• شناخت شرایط مرجعیت سیدضیاءمرتضوی

    شناخت شرایط مرجعیت سیدضیاءمرتضوی

    نقد سخنان اخیر درباره تایید مرجعیت

  • روند معرفی مراجع در جامعه مدرسین

    روند معرفی مراجع در جامعه مدرسین

    عضو جامعه مدرسین با تشریح روند انتخاب مراجع، سیره سلف صالح در زمینه مرجعیت را یادآور شد و تأکید کرد که بزرگان همواره از مسؤولیت سنگین مرجعیت گریزان بودند