• محسن الویری: کفّ یهودی و راهپیمایی روز قدس

    محسن الویری: کفّ یهودی و راهپیمایی روز قدس

    گروهی خودمجاهدپندار به بهانة جهاددوستی و استکبارستیزی در یک سال اخیر برای نقد مذاکراتی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب و به تعبیر معظم له از سوی فرزندان انقلاب صورت گرفت از طریق مقاله‌ها و سخنرانی­ها و گفتگوها در فضاهای حقیقی و مجازی و حتی اعزام مبلغ برای اثر