• انتشار کتاب سودای تفکیک و نگاهی به نقدهای آن

    انتشار کتاب سودای تفکیک و نگاهی به نقدهای آن

    جستارهایی در سنت فکری، روش‌شناسی و شخصیت‌های مکتب تفکیک

  • تاملی در فقه عزا: بررسی فتوای میرزای نایینی در جواز قمه‌زنی /مهدی مسائلی+تأملاتی در «بررسی فتوای میرزای نائینی»/ محمد خادمی

    تاملی در فقه عزا: بررسی فتوای میرزای نایینی در جواز قمه‌زنی /مهدی مسائلی+تأملاتی در «بررسی فتوای میرزای نائینی»/ محمد خادمی

    یکی از فتواهایی که طرفداران قمه‌زنی فراوان به آن استناد می‌کنند، فتوایی است که مرحوم آیت‌اللّه محمدحسین غروی نایینی، معروف به میرزای نایینی، در پاسخ به مردم بصره بیان داشته است. دراین‌میان طرفداران قمه‌زنی بدون تحلیل و بررسی مضمون سخنان مرحوم میرزا، هموار