• غدیریه

  غدیریه

  غدیریه، سروده ای از آیت الله سیدحسین شمس خراسانی ره، باتبریک عیدالله الاکبر، عیدسعیدغدیر

 • غديريّه

  غديريّه

  سروده ای از آیت الله سیدحسین شمس به مناسبت عیدسعید غدیذ

 • شاهدغدير/آیت الله محمد حسین اصفهانی

  شاهدغدير/آیت الله محمد حسین اصفهانی

 • قصيده غدير/محدث جليل ميرزا حسين نورى

  قصيده غدير/محدث جليل ميرزا حسين نورى