• روایت موسوی خویینی‌ها از تسخیر سفارت آمریکا

  روایت موسوی خویینی‌ها از تسخیر سفارت آمریکا

  پس از آنکه سفارت تسخیر شد، این مسئله را تلفنی با بیت امام مطرح می‌کند؛ سیداحمد می‌گوید امام گفته است که خوب جایی را گرفتید، محکم نگه دارید

 • تلگراف آیت الله خویی به شاه و نامه به صدام

  تلگراف آیت الله خویی به شاه و نامه به صدام

  برگی از تاریخ تلگراف آیت الله خویی به شاه ونامه به صدام

 • در قاهره منتشرشد: از شاه تا احمدی‌نژاد، ایران به کجا می‌رود؟

  در قاهره منتشرشد: از شاه تا احمدی‌نژاد، ایران به کجا می‌رود؟