• ويرايش جديد كتاب زندگي و زمانه ايت الله هاشمي رفسنجاني

    ويرايش جديد كتاب زندگي و زمانه ايت الله هاشمي رفسنجاني

    ايت الله براي مجوزكتاب به وزير ارشاد نامه نوشت