• روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدمحمدحسینی بهشتی

    روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدمحمدحسینی بهشتی

    کتاب روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدمحمدحسینی بهشتی منتشر شد

  • ويرايش جديد كتاب زندگي و زمانه ايت الله هاشمي رفسنجاني

    ويرايش جديد كتاب زندگي و زمانه ايت الله هاشمي رفسنجاني

    ايت الله براي مجوزكتاب به وزير ارشاد نامه نوشت