• برابری دیه زن و مرد؛ منابع تأمین مابه‌التفاوت و دلایل مشروعیت

    برابری دیه زن و مرد؛ منابع تأمین مابه‌التفاوت و دلایل مشروعیت

    در گفت‌وگو با علی محمدی جورکویه پژوهشگر فقه و حقوق