• شهر مردگان: ده مقاله در حقوق اساسی مخالفان؛ محمد سروش

    شهر مردگان: ده مقاله در حقوق اساسی مخالفان؛ محمد سروش

    امیرالمؤمنین علیه السلام در این مرحله، حقوق آنان را از بیت المال قطع نکرد، و در یک اقدام شگفت آورتر در اوج همان اعتراضات، رسماً اعلام کرد که تا در میان ما هستید، حقوقتان قطع نخواهد شد!

  • رسول جعفریان   رساله ای از یک عالم سنی بر ضد روش تکفیر

    رسول جعفریان رساله ای از یک عالم سنی بر ضد روش تکفیر

    در این رساله، روی این اصل تاکید کرد که تکفیر روش مجتهدان و فقیهان متین نیست و این رویه افراد ساده اندیش است که به خاطر اندک چیزی دیگران را تکفیر می کنند.