• ستیز حق و باطل، به زمان و مکان محدود نیست

    ستیز حق و باطل، به زمان و مکان محدود نیست

     نوشتاری از  آیت الله شیخ جعفر سبحانی