• مصوبات جلسات 541 تا 608 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسات 541 تا 608 هیات انتخاب و خرید کتاب

     دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب نتایج جلسه603 تا 608 را در 25 فروردین ماه بر روی سایت بارگذاری کرد.