• تحول در بازار نشر كشور

    تحول در بازار نشر كشور

    قبل از انقلاب جامعه و در رأس همه دولت، توجه جدي به كتاب و رفع مشكل آن نمي كرد. از آن جا كه فقط 45 درصد مردم باسواد بودند، طبيعي بود كه ميزان مطالعه درحد بسيار پاييني باشد. توليد و نشر كتاب بسيار محدود بود. تعداد ناشران درسال 1355 به رقم 127 ناشر در تهران