• هنر تحریم ها نگاهی از درون میدان

    هنر تحریم ها نگاهی از درون میدان

    نوشته ریچارد نفیو/ ترجمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی /ویرایش دوم/ خرداد1397/ 145 صفحه. نفيو، مسئول تيم طراحي تحریمها عليه ایران در دوره دوم و چهره اصلي تيم پشتيبان مذاكره  كنندگان این توافق در امور تحریمها در وین بوده است.  نفيو پيش از آن،

  • ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

    ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

    محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید : بر اساس شاخص های مالی، قیمت واقعی دلار، ۸ هزار تومان است