• استاد سید احمد مددی: رساله ذهبیه با ساده لوحی وارد اسانید شیعه شد

    استاد سید احمد مددی: رساله ذهبیه با ساده لوحی وارد اسانید شیعه شد

    رساله ذهبیه به این صورت بوده است که یک نفری که طبیب بوده و چیزهایی که خیلی زننده نبوده است را در این کتاب جمع کرده. بعد هم همین نویسنده طب الرضا ع، یک دورغی را اول آن نوشته است که مثلا این رساله حضرت را، با آب طلا نوشتند و….