• روایت موسوی خویینی‌ها از تسخیر سفارت آمریکا

    روایت موسوی خویینی‌ها از تسخیر سفارت آمریکا

    پس از آنکه سفارت تسخیر شد، این مسئله را تلفنی با بیت امام مطرح می‌کند؛ سیداحمد می‌گوید امام گفته است که خوب جایی را گرفتید، محکم نگه دارید