• اربعين امر بالمعروف و نهى از منكر است

    اربعين امر بالمعروف و نهى از منكر است

    سروده ای از آیت الله سیدحسین شمس به مناسبت اربعین