• طرح‌های فصلی کتاب باید ردیف بودجه مستقل داشته باشد

    طرح‌های فصلی کتاب باید ردیف بودجه مستقل داشته باشد

    اظهارنظر ناشران باسابقه درباره مشکل اعتبارات طرح های فصلی کتاب