• آیت الله ابراهیم امینی درگذشت

    آیت الله ابراهیم امینی درگذشت

    آیت الله حاج شیخ ابراهیم امینی در سن ۹۵ سالگی به ملکوت اعلی پیوست